Tag Archives: Trần Quốc Toản

Kẻ yêu nước gặp thời

Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: “Vua thấy Hoài Văn Hầu Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn kích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó Quốc Toản lui về, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ :”Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương

 

Hưỡn hưỡn đọc lại truyện xưa tích cũ, ngẫm kỹ mới thấy Trần Quốc Toản quả là một kẻ yêu nước gặp thời :

Read more »

27 people like this post.